NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRAHA ARÉNY PRO AKCI „MISTROVSTVÍ SVĚTA IIHF V LEDNÍM HOKEJI 2024“

(dále „Návštěvní řád“)
 
Tento Návštěvní řád PRAHA arény pro akci Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 (dále také „Akce“ nebo „MSLH IIHF 2024“), vydaný v souladu s § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, určuje závazná pravidla chování všech osob, vstupujících do PRAHA arény v průběhu konání MSLH IIHF 2024 a doplňuje obecně platný Návštěvní řád O2 arény.
 
 1.  
Obecná ustanovení
 1. Tento Návštěvní řád vydává Český svaz ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 440, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 852 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ČSLH“).
 2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, vstupujících do PRAHA  arény a v průběhu konání MSLH IIHF 2024 pořádaného v době od 10. 5. 2024 do 26. 5. 2024 v Praze.
 3. Účelem návštěvního řádu je stanovení pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku. Cílem je zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v PRAHA aréně. Každá osoba svým vstupem do PRAHA arény vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu a Pokyny pořadatele.
 4. K dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu je oprávněna pořadatelská a bezpečnostní služba, případně, v rámci své zákonné pravomoci, též Policie ČR a Městská policie Praha.
 
 1.  
Definice pojmů
 1. „PRAHA aréna“: Multifunkční hala na adrese Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha, která je součástí širšího komplexu v budově č. p. 2345.
 2. Provozovatel“: Společnost Bestsport, a.s., se sídlem Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9 Libeň, IČO: 242 14 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 17875
 3. „Pořadatel“: Český svaz ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 440, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 852.
 4. „Pokyny pořadatele“: Pořadatelem vydaný dokument, který detailněji upravuje konkrétní chování Návštěvníka v prostorech a okolí PRAHA arény. Návštěvníkovi bude umožněno seznámit se s Pokyny pořadatele před vstupem do PRAHA arény.
 5. Akce“: Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024.
 6. Událost Akce“: Jednotlivé hokejové utkání v rámci Akce.
 7. Vstupenka“: Doklad (cenina) opravňující držitele Vstupenky k jednorázovému vstupu na Akci, či její jednotlivou událost, určený pro jednorázové použití.
 8. „Návštěvník“: Osoba s platnou Vstupenkou či akreditací, které je umožněn vstup do PRAHA arény.
 9. „Prodejce Vstupenek“: Osoba, která je dle dohody Provozovatele a Pořadatele oficiálním prodejcem vstupenek na Akci, konanou v PRAHA aréně.
 10. „Pověřená osoba“: Osoba, která dle určení Provozovatele nebo dle dohody Provozovatele a Pořadatele plní v PRAHA aréně a jejím přilehlém okolí pokyny Provozovatele nebo Pořadatele v souvislosti s konáním Akcí a/nebo provozem PRAHA arény a která je viditelně označena (uniformou, vestou, akreditací); může se jednat o ostrahu, organizační a pořadatelskou službu, bezpečnostní službu, zdravotníka, hasiče, protikuřáckou hlídku apod.
 
 1.  
Pravidla pro vstup do PRAHA arény a pohybu po PRAHA aréně
 1. Zakoupením Vstupenky Návštěvník souhlasí s dodržováním Provozního řádu, Návštěvního řádu, Reklamačního řádu a Pokynů pořadatele a zavazuje se jimi při návštěvě PRAHA arény řídit, stejně jako se zavazuje dodržovat podmínky stanovené platnými právními předpisy. Jednotlivé řády PRAHA arény jsou k dispozici ve všech pokladnách PRAHA arény, na inforecepci v severním foyer a dále na webové adrese https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/pravidla-pro-navstevniky/. Návštěvníci PRAHA arény jsou povinni při svém pobytu v PRAHA aréně respektovat také obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. Návštěvníci PRAHA arény jsou dále povinni se řídit pokyny Pořadatele v místě konání Akce a pokyny dalších oprávněných osob, které jsou řádně označeny (pořadatelská služba, hasiči, zdravotníci a lékaři, protikuřácké hlídky apod.).
 2. Dále je Návštěvníkům zakázáno:
  1. vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, politicky motivované, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení;
  2. vstupovat do oblastí, které nejsou pro Návštěvníky povoleny;
  3. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro Návštěvníky;
  4. jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm;
  5. ničit zařízení a vybavení haly;
  6. bez předchozího povolení Provozovatele prodávat Vstupenky a jakékoliv zboží propagující či jinak parazitující na dobrém jménu Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024;
  7. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty;
  8. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí;
  9. jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií, vyjma kompaktních fotoaparátů včetně mobilních telefonů, zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu Akce;
  10. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v hale;
  11. zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby;
  12. zapojovat se jakýmkoliv způsobem do pořadatelem neschválených reklamních nebo jinak na Akci parazitujících aktivit;
  13. vstupovat do hlediště v nepřerušené hře (Návštěvník je povinen vyčkat na pokyn Pořadatele, který mu umožní vstoupit na místo v hledišti).
 
 1.  
Prevence škod
 
 1. Každá osoba vstupující do PRAHA arény je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování PRAHA arény, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v PRAHA aréně a jejím okolí. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v PRAHA aréně závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit příslušné Pověřené osobě nebo Provozovateli. 
 
 1.  
Vstup osob
 1. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci, přičemž osoby mladší 15 let vstupují do PRAHA arény pouze v doprovodu zletilé osoby (např. zákonného zástupce); Pověřená osoba je oprávněna požadovat předložení dokladu vstupující osoby pro prokázání splnění této podmínky.
 
 1.  
Nevpuštění či vyvedení z PRAHA arény
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům a pravidlům, které se na jeho pobyt v PRAHA aréně vztahují (viz výše) nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného Návštěvníka či jiné osoby, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším Návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných Návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do PRAHA arény nebo bude případně vyvedena z prostor PRAHA arény, a to bez náhrady. Dále bude z PRAHA arény vyvedena každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, především se jedná o § 5 Přestupky proti veřejnému pořádku a konkrétně § 5 odst. 1 písm. e) veřejné pohoršení, § 5 odst. 1 písm. i) podmínky na ochranu veřejného pořádku, §5 odst. 1 písm. j) zakrytý obličej a dále § 7 Přestupky proti občanskému soužití a § 8 Přestupky proti majetku, přičemž v takovém případě může Provozovatel či Pořadatel přivolat Policii ČR. Jedná se zejm. o jednaní, kterým osoba:
 1. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění;
 2. nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku;
 3. svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu;
 4. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby;
 5. užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví;
 6. veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.;
 7. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě;
 8. veřejně šíří poplašnou zprávu (např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.);
 9. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod.;
 10. způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví;
 11. užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci;
 12. zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v PRAHA aréně a způsobí tak škodu na cizím majetku;
 13. opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu navštěvovat místa, kde se konají sportovní akce, nebo aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že navštíví kci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu.
 
 
 1.  
ZTP/P
 1. Pro držitele Vstupenek ZTP/P, kteří jsou vozíčkáři, a jejich doprovod jsou určena místa na speciálních platformách v 1. patře PRAHA arény, pokud druh a charakter Akce nevyřadí z provozu tuto část patra, tj. nebude možné využít platformy vyhrazené pro vozíčkáře anebo to Pořadatel z určitého důvodu neumožní. Pro ZTP/P Návštěvníky, kteří jsou vozíčkáři, a jejich doprovod, jsou-li držiteli Vstupenek na Klubové patro, jsou určena místa na speciálních platformách v 2. patře PRAHA arény. Do PRAHA arény vstupují pouze vchody pro Vstupenky ZTP/P určenými.
 2. Po naplnění kapacity určených míst pro ZTP/P může Pořadatel rozhodnout o umístění držitele Vstupenky na jiné vhodné místo.
 
 1.  
Vstup do PRAHA arény
 1. Každý Návštěvník je povinen pro vstup do PRAHA arény předložit ke kontrole Vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu PRAHA arény založen na zakoupení a řádném předložení Vstupenky.
 2. Každý divák je povinen mít vlastní Vstupenku (včetně malého dítěte). Vstupenka do PRAHA arény platí výhradně pro uvedený den, hodinu, Akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené, pokud ze strany Pořadatele nedojde ke změně.
 3. Návštěvník není oprávněn sledovat Akci z jiného místa, než na které má zakoupenou Vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do PRAHA arény. Po opuštění PRAHA arény pozbývá Vstupenka platnosti. 
 4. Návštěvník je povinen mít Vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v PRAHA aréně a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou Vstupenkou, jinak může být vyveden z PRAHA arény bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 5. Kontrola Vstupenky může probíhat zejména při vstupu do PRAHA arény u turniketů, při vstupu do hlediště v jednotlivých sektorech, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna obvykle automatickým turniketovým systémem (nebo mobilní čtečkou) nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí Vstupenku jako neplatnou, je držiteli takové Vstupenky umožněno Vstupenku reklamovat v reklamačním místě PRAHA arény (reklamační pokladny příslušného Prodejce Vstupenek). Reklamaci Vstupenek lze uplatnit pouze u Vstupenky zakoupené u oficiálních prodejců PRAHA o reklamačním řízení bude po předložení Vstupenky sepsán reklamační protokol, ledaže reklamující osoba nesdělí jinak. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát Vstupenky nebo náhradní Vstupenka. Reklamace Vstupenek řeší zejména Prodejce Vstupenek a Pořadatel.
 6. PRAHA aréna je zpřístupněna pro veřejnost vždy zpravidla 45 minut před zahájením Události Akce do uplynutí 15 minut následující po ukončení Události Akce, není-li stanoveno Provozovatelem z organizačních důvodů jinak. Návštěvník není oprávněn se v aréně zdržovat po skončení Události Akce, a to ani v případě, že vlastní Vstupenku na následující Událost Akce.
 
 1.  
Nakládání se Vstupenkou
 1. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává Vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti Vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze Vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se Vstupenky bez písemného souhlasu Pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na Vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové Vstupenky může být odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné Vstupenky, důvod pro zabavení Vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 1.  
Typy Vstupenek
 1. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná Vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „hometicketu/e-ticketu“, tj. papír obvykle ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele Akce, Provozovatele a Prodejce Vstupenek. V případě Vstupenky ad (i) musí Vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem Vstupenek. V případě Vstupenky ad (ii) a (iv) musí Vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové Vstupenky (v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru příslušného formátu A4 apod.). V případě Vstupenky ad (iii) musí být QR kód Vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do PRAHA arény je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě Vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR Vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele Vstupenky v místě konání Akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční, může být takový Návštěvník vyveden z PRAHA arény bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 
 
 
 
 1.  
Marketingové využití Akce, Vstupenky či PRAHA arény
 1. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele a Pořadatele Akce nesmí kupující nebo držitel Vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele Vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. V PRAHA aréně je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele. Zakoupení Vstupenky neopravňuje žádnou osobu jakkoliv marketingově využít Akci bez souhlasu Pořadatele.
 
 1.  
Změna a zrušení Akce
 1. Zaplacené vstupné se nevrací, Vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení Akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel Akce. V případě zrušení Akce uplatní držitel Vstupenky nárok na vrácení vstupného dle informace od Pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu je vyhrazena. Datum a čas Akce mohou být změněny bez upozornění, vyjma zveřejnění alespoň na webových stránkách Akce. Držiteli Vstupenky se doporučuje před konáním Akce na webových stránkách Akce na o2arena.cz ověřit aktuální platné podmínky pro vstup do PRAHA arény, včetně případných dalších provozních informací (doba otevření haly apod.). V případě změny termínu Akce bude po informaci od Pořadatele tato skutečnost uvedena alespoň na webových stránkách Akce na www.o2arena.cz.
 
 1.  
Reklamace
 1. V případě, že má Návštěvník v úmyslu reklamovat službu poskytnutou na základě Vstupenky, je mu tak umožněno během Akce na infostánku sever, přičemž je jeho povinností tuto službu vyreklamovat neprodleně poté, co nastanou okolnosti, které znamenají vznik nároku za vadné plnění. Reklamace učiněná až po shlédnutí Akce nemusí být považována za „neprodlenou“. Za reklamaci se neuznává omezení výhledu ze strany ostatních Návštěvníku z důvodu např. tance, zpěvu, projevů podpory sportovního utkání, průchodu řadou apod., dále pak např. omezení výhledu z důvodu bezpečnostních prvků PRAHA arény vycházející z kolaudace objektu či právních norem České republiky (např. výška zábradlí na tribunách apod. a částečné omezení výhledu z důvodu set-up Akce či designu samotné scény). Ostatní podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem, jestliže se jedná o reklamaci vůči Provozovateli.
 
 1.  
Odpovědnost za škody
 1. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny třetími osobami či vyšší mocí. Návštěvníci odpovídají za škodu, kterou způsobí a tato škoda po nich bude vymáhána v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 
 1.  
Bezpečnostní prohlídka při vstupu
 1. Každá osoba vstupující do PRAHA arény souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v PRAHA aréně. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do PRAHA arény. 
 
 1.  
Zakázané předměty
 1. Do PRAHA arény není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla (větší než 30x20x15 cm), zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), tyče (např. selfie tyč, násady, žerď na vlajku apod.), předměty s laserovým paprskem, drony, nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje (zákaz vnášení notebooků, tabletů a podobných přístrojů se netýká Návštěvníků VIP pater – 2. a 3. patro PRAHA arény), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových , vyjma osobních mobilních telefonů, pokud nestanoví Pořadatel jinak (vč. většího omezení nad rámec tohoto Návštěvního řádu), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, jakoukoliv pyrotechniku, dalekohledy (s výjimkou kapesních dalekohledů a divadelních kukátek do velikosti 15 cm délky), parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní), mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk, trubky VUVUZELA, papírová či jiná tleskadla a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak PRAHA arény, tak Pořadateli Akce a Návštěvníků.
 2. Do PRAHA arény není dovoleno vnášet jakékoliv předměty opatřené marketingovým, reklamním či jiným podobným sdělením, či názvem nebo logem společnosti, která k tomu není při Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 oprávněna na základě smluvního vztahu s Českým svazem ledního hokeje, z.s., společností Infront Sports & Media AG či Mezinárodní hokejovou federací IIHF či společností PRO - HOCKEY Cz.,s.r.o.
 3. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel. Zakázané předměty, které nejsou povoleny k vnosu do PRAHA arény, a které Návštěvník neodloží do deposita, budou vyhozeny.
 
 1.  
Zvláštní zakázané předměty
 1. Pořadatel může po dohodě s Provozovatelem dále stanovit, které další konkrétní předměty se na určitou akci nesmí do PRAHA arény vnášet, a to obvykle uvedením v Pokynech Pořadatele.
 
 
 1.  
Depozit
 1. Návštěvníci mohou za účelem návštěvy využít placené venkovní depozity pro uložení věcí, které nelze vnést do PRAHA arény za předpokladu, že se nejedná o věci, které nelze uložit ani do depozitu. Umístění depozitů bude stanoveno Pořadatelem a Návštěvník bude o umístění depozitů informován před vstupem do PRAHA arény. Podmínky využití budou stanoveny Pořadatelem v Provozním řádu depozitů, se kterým se bude možné seznámit na webových stránkách Pořadatele.
 
 1.  
Konzumace potravin v PRAHA aréně
 1. V PRAHA aréně je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v PRAHA aréně, a to pouze na vyhrazených místech. Vyhrazeným místem pro konzumaci jídla a nápojů jsou prostorách PRAHA arény stánky s občerstvením anebo místo v hledišti, na které má Návštěvník zakoupenou platnou Vstupenku.
 
 1.  
Zákaz vhazování předmětů
 1. V PRAHA aréně platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na ledovou plochu a do hlediště.
 1.  
Asistenční zvířata
 1. Do PRAHA arény je Návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty, vyjma asistenčních a vodících psů (na vyžádání Pověřené osoby je třeba při vstupní kontrole předložit doklad o absolvování výcviku asistenčního/vodícího psa).
 
 1.  
Zákaz používání otevřeného ohně
 1. V PRAHA aréně je zakázáno používat otevřený oheň.
 
 1.  
Záznamová zařízení
 1. Do PRAHA arény bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení (vyjma kompaktních fotoaparátů včetně mobilních telefonů), a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem stanoveno v Pokynech Pořadatele jinak nebo nejedná-li se o osobní mobilní telefon. Je zakázán přenos Akce a napomáhání při přenosu Akce, výroba obrázků a reprodukce Akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu Akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v PRAHA aréně, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele a Pořadatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky PRAHA arény je zakázáno.
 
 1.  
Využití záznamu Návštěvníků
 1. Každá osoba vstupující do PRAHA arény souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným, avšak přiměřeným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce Akce/sportovního utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s PRAHA arénou, Pořadatelem Akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory). I v takovém případě má však taková osoba práva vyplývající z platných právních předpisů, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, přičemž práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou za Provozovatele uvedena v Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných zde https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/ochrana-soukromi/.
 
 1.  
Ztráty a nálezy
 1. Povinností každé osoby vstupující do PRAHA arény je odevzdat předměty nalezené v PRAHA aréně Provozovateli, Pověřené osobě, Pořadateli nebo Policii ČR.
 
 1.  
Odložené věci
 1. Provozovatel a Pořadatel nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za odložené věci, ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel nebo Pořadatel do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny či depozitum).
 1.  
CCTV (kamerové záznamy)
 1. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt PRAHA arény i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do PRAHA arény, resp. na území okolo PRAHA arény vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem. Informace o tom, jaké údaje, jak dlouho a za jakým účelem jsou zpracovávány jsou uvedeny zde: https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/ochrana-soukromi/.
 
 1.  
Evakuace
 1. V případě evakuace objektu PRAHA arény je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat pravidla dle Požární poplachové směrnice, jejíž znění je vyvěšeno na každém patře PRAHA arény na viditelných a trvale přístupných místech v potřebném množství a dále se řídit pokyny Pověřených osob řídících evakuaci. Grafické znázornění směru únikových cest je vyvěšeno v prostorách PRAHA arény souběžně s Požární poplachovou směrnicí.
 
 1.  
Zákaz propagace politických stran a hnutí
 1. Každá osoba vstupující do PRAHA arény, resp. na území okolo PRAHA arény, je povinna v PRAHA aréně a jejím okolí dodržovat zákaz propagace politických stran, hnutí a spolků, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak.
 
 1.  
Omezená dostupnost výrobků
 1. V prostorách PRAHA arény je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
 2. V prostorách PRAHA arény je zakázáno prodávat jakékoliv tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření).
 3. PRAHA aréna je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách PRAHA arény povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách PRAHA arény je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Alkoholické nápoje, s výjimkou alkoholu obsahujícího nejvýše 4,3 objemového etanolu a vína, je v PRAHA aréně rovněž zakázáno prodávat v době konání veřejných sportovních akcí.
 4. Za veřejné sportovní akce se považují obvykle takové akce, které se konají v rámci jakékoliv oficiální sportovní soutěže organizované sportovním svazem registrovaným na území České republiky, kdy v rámci konání takovéto sportovní akce jsou objektivně měřeny sportovní výsledky.
 
 1.  
Zákaz kouření
 1. V celém vnitřním prostoru PRAHA arény je dle platných právních předpisů zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret a podobných zařízení.

 
 
 1.  
Povinnost Návštěvníků uposlechnout výzvu
 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby PRAHA arénu opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li Návštěvník v PRAHA aréně oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést Návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku PRAHA arény, z prostor PRAHA arény, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii, Celní správu ČR, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení Návštěvníka z PRAHA arény, a to bez náhrady.
 
 1.  
Aplikace Návštěvního řádu na jiné osoby
 1. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či Návštěvníky PRAHA arény, kteří vstupují do PRAHA arény jako diváci na základě jiného dokladu, než je Vstupenka (např. na základě příslušné akreditace), ledaže se Pořadatel s Provozovatelem dohodne jinak.
 
 1.  
Vztah Návštěvního řádu a Pokynů pořadatele
 1. Pokyny Pořadatele doplňují Návštěvní řád.
 
 1.  
Důležité informace
 1. První pomoc
  1. Pořadatel zajišťuje pro Návštěvníky první pomoc. V případě potřeby Návštěvníci přivolají zdravotníku prostřednictvím pořadatelské́ nebo bezpečnostní́ služby.
  2. Zdravotníci jsou viditelně označeni a oblečeni ve stejnokroji. Zdravotníci mají svá stanoviště. Místa jejich stanovišť jsou zachycena v informačním plánu PRAHA arény. V případě potřeby Návštěvníci přivolají zdravotníku prostřednictvím pořadatelské́ nebo bezpečnostní́ služby.
  3. Návštěvník je povinen mít u sebe kartu zdravotního pojištění.
  4. Důležitá telefonní čísla:
   1. Tísňové volání 112
   2. Policie ČR 158
   3. Záchranná zdravotní služba 155
   4. Hasiči 150

 
 
 
 1.  
Závěrečná ustanovení
 1. Tento Návštěvní řád PRAHA arény pro akci MSLH IIHF 2024 nabývá platnosti dne
1. 10. 2023, účinnosti dne 10. 5. 2024 a pozbývá účinnosti dne 26. 5. 2024.